รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าชุมนุมไอซีที

โฆษณา

การใช้งานระบบ Smss

เพลง รักแล้งเดือนห้า ต้นฉบับสายัญ สัญญา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง 

summary1
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ